Медийна политика
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

ІІ. ЦЕЛ, ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА

1. ЦЕЛ

Целта на настоящата политика е да допринесе за канализиране на усилията на професионалистите от правораздавателните институции във Варненски съдебен окръг, така че разнообразните им дейности да доведат до максимален резултат за утвърждаване образа на съда като стабилна, отговорна, безпристрастна, високо професионална и авторитетна институция и за повишаване на правната култура на гражданите.
2. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 • граждани, живеещи на територията на Варненски съдебен окръг;
 • потребители на административни услуги – физически и юридически лица;
 • ученици и младежи, проявяващи интерес към правните науки;
 • педагози и общественици, влияещи върху формирането на гражданското съзнание;
 • журналисти, отразяващи работата на съдилищата.

3. ЗАДАЧИ НА МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА

 1. Да се подобри общественото разбиране за спецификата на работа в съдилищата, като институции работещи за точното и еднакво прилагане на законите спрямо всички;
 2. Да се повиши правната култура на гражданите, особено на младежите;
 3. Да се утвърди принципа за разделение на властите;
 4. Да се облекчи достъпа до информация от съда съобразно законовите разпоредби и в съзвучие със съвременните тенденции за прозрачност на правораздавателния процес;
 5. Да се очертаят основните методи и средства за работа с медиите, за пълното и обективно отразяване на дейността на съда.

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА

 • Актуалност – стратегията се основава на реални обществени и институционални потребности в дадения момент; съобразена е с очертаните в анализа тенденции и изискванията на професионалната етика и разпоредбите на закона.
 • Диалогичност – документът гарантира двупосочност при обмена на информация; подчертава значението както на посланията, отправяни от съдилищата към медиите (и чрез тях към цялата общественост), така и на обратната връзка – от средствата за масова информация и гражданите към съдилищата.
 • Гъвкавост – стратегията е структурирана в съзвучие с динамиката на обществените процеси; съдържа както принципни положения, регламентиращи комуникационния процес, така и потенциал за включване на нови послания при евентуални законодателни и други съществени промени, които биха могли да се отразят на взаимодействието между съдилищата и медиите.

2. ПРИНЦИПИ НА МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА

Основополагащото начало при осъществяване на комуникациите между съдилищата и медиите е принципа за ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ.

Конституцията на Република България гарантира правото на гражданите да бъдат информирани. Ограниченията на това право са допустими само с цел запазване на други, също защитени от закона, права и интереси.

При осъществяване на комуникациите на съдилищата с медиите е необходимо да се съблюдават принципите за:

 • точност и юридическа издържаност;
 • достоверност и пълнота на информацията;
 • отговорност и прозрачност;
 • зачитане правата на страните в съдебния процес;
 • защита на личната информация;
 • етичност, равнопоставеност и безпристрастност към представителите на различните медии;
 • уважение към професионализма на работещите в съдилищата;
 • уважение към професионализма на работещите в средствата за масова информация;
 • непрекъснатост на диалога с останалите звена на съдебната система, с пресслужбите на органите на местната и държавна власт.