Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

За съда
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Съобразно Конституцията и Закона за съдебната власт в Република България има районни, окръжни, апелативни и военни съдилища, както и Върховен касационен съд и Върховен административен съд.

Окръжният съд разглежда първоинстанционни граждански и наказателни дела, определени му от закона. Като втора (въззивна) инстанция, окръжният съд разглежда гражданските и наказателни дела, решени от районните съдилища от района, определен му от Висшия съдебен съвет.

Като първа инстанция, окръжният съд разглежда само някои наказателни дела, които могат да бъдат характеризирани като дела с по-голяма значимост.

 

Правораздавателната компетентност на Окръжния съд се определя най-общо така:

Наказателни дела
На Окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни делата за умишлени убийства, отвличане, квалифицирани грабежи, контрабанда, изготвяне на неистински парични знаци, разпространение на наркотични вещества, длъжностни престъпления и други. За останалите наказателни дела първа инстанция е Районният съд, а втора /въззивна/ - Окръжният.

Граждански и търговски дела
На Окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни: исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или отменянето му; исковете за собственост и други вещни права с цена над 50 000 лева; исковете по граждански и търговски дела с цена над 25 000 лева, с изключение на исковете за издръжка, трудови спорове и вземания по актове за начет. Окръжният съд разглежда и исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване в търговския регистър, дела по несъстоятелност, както и дела, които по други закони, освен ГПК, подлежат на разглеждане от този съд. Всички останали граждански и търговски дела се разглеждат от Районните съдилища, като първа инстанция, но за тях второинстанционен /въззивен съд/ е Окръжният.

Фирмени дела
Окръжният съд е и регистърен съд за юридически лица с нестопанска цел, жилищностроителни кооперации, адвокатски дружества и други. Регистрацията на търговци се осъществява от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието, съобразно Закона за търговския регистър.