Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Абревиатури
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

АПК – Административнопроцесуален кодекс

АТЕ – Автотехническа експертиза

АСУД - Автоматизирана система за управление на делата

ВЛ - Вещо лице 

ВАС – Върховен административен съд

ВКП – Върховна касационна прокуратура

ВКС – Върховен касационен съд

ВСС – Висш съдебен съвет

ГПК – Гражданскопроцесуален кодекс

ДАНС – Държавна агенция „Национална сигурност“

ДВ – Държавен вестник

ДЗЗД – Дружество по Закона за задълженията и договорите

ДП – Досъдебно производство

ЕЗА - Европейска заповед за арест

ЗА – Закон за адвокатурата

ЗЗКИ – Закон за защита на класифицираната информация

ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни

ЗСВ – Закон за съдебната власт

КС – Конституционен съд

МНО – Мярка за неотклонение

ОФГ (ЯФГ) - Очевидна /явна/ фактическа грешка 

НОХД – Наказателно дело от общ характер

НАХД – Наказателно дело от административен характер

НЧХД- Наказателно дело от частен характер

НИП – Национален институт на правосъдието

НПК – Наказателнопроцесуален кодекс

НПО – Неправителствена организация

НСлС – Национална следствена служба

ОЛАФ – Европейската служба за борба с измамите

ПРБ – Прокуратура на Република България

СМЕ – Съдебномедицинска експертиза

ТД - Търговско дружество

СЧЕ – Съдебносчетоводна експертиза

СППЕ – Съдебна психологопсихиатрична експертиза

ЧНД – Частно наказателно дело