Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Съдебни преводачи
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

Съдебният преводач трябва да има ниво по съответния чужд език С1 или С2, съгласно Общата Европейска езикова рамка. Трябва да не бъде осъждан за престъпление от общ характер; да не е лишен от право да упражнява професия или дейност; да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт и да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин.
Дейността на преводачите в съдебното производство се основава на следните принципи: законност; процесуална независимост на преводача; добросъвестност, обективност, точност и пълнота на превода; поверителност и спазване на професионалната етика.
В окръжните и административните съдилища, както и в специализирания наказателен съд се поддържат регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи.
Съдебният преводач има свободен достъп и може да прави справки по делото, по което е назначен преводът, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на съдебен преводач, което удостоверява чрез представяне на карта на съдебен преводач.

Наредбата за съдебните преводачи >>>

 

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи
от комисията по чл.14 от наредба №Н-1 от 16.05.2014г.
за съдебни преводачи,
за съдебен район на Окръжен съд - Варна и Административен съд - Варна
за 2024г.

1. Алина Александровна Ингор –международен експерт фелинолог.
2. Виолета Владиславовна Гриненко – лингвист, преводач /френски и английски/, писмено и говоримо – английски, френски, руски, беларуски и български език.
3. Жасмина Стойкова Стойкова – превод от и на испански език.
4. Женя Радославова Шамис – превод от и на иврид.
5. Илка Иванова Енчева – превод от и на сръбски и хърватски.
6. Ирфан Таксин Хаджимехмед-Генч – превод от руски на турски и обратно, от български на турски и обратно, от руски на български и обратно.
7. Йовка Димитрова Косева – специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз.
8. Лариса Валентиновна Бенчева – превод от и на руски език.
9. Магдалена Антонова Парчева – превод от и на немски език.
10. Нели Димитрова Кунева – превод от и на гръцки език.
11. Нина Анатолиевна Кондова – превод от и на руски и украински език.
12. Пенка Данчева Матева – превод от и на немски език.
13. Радул Ивелинов Ковачев – превод от и на английски.
14. Ралица Радославова Рачева – превод на немски и нидерландски език.
15. Сирма Николаева Николова – превод от и на немски език.
16. Тансу Синан Осман – Фикрет – превод от и на немски език, превод от и на английски език, бизнес английски.
17. Татяна Тодорова Начкова – превод от и на английски език.
18. Христо Жеков Пиндиков – превод от и на полски език.
19. Юлкяр Ердинчева Неджветова – превод от и на турски език.
20. Виктория Михайлова Боброва – превод от и на руски език.