Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Защита на личните данни
Окръжен съд Варна

Окръжен съд – Варна е орган на съдебната власт в рамките на съдебната система на Република България. Окръжен съд – Варна е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2, БУЛСТАТ 000093741, електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., интернет страница vos.bg и varna-os.justice.bg. Компетентността и правомощията на Окръжен съд – Варна са регламентирани в Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт и Правилника за администрация на съдилищата, Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и други нормативни актове.

В качеството си на администратор на лични данни, Окръжен съд – Варна събира, съхранява и обработва лични данни на физически лица, при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., Закона за защита на личните данни, Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Кодекса на труда, Правилника за администрацията в съдилищата и други нормативни актове.

Длъжностно лице по защита на личните данни в Окръжен съд – Варна е Мирослава Славчева на длъжност „съдебен администратор“.

За контакти: гр. Варна, пл. „Независимост“ № 2, ет. 4, кабинет 401, тел. 052 650 556, електронна поща   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Окръжен съд – Варна събира, съхранява и обработва следните видове лични на субектите: имена, единен граждански номер, личен номер на чужденец или друг идентификационен номер на лице, адрес, телефон, факс, електронен адрес, електронна поща, семейно положение, родствени връзки, професионална квалификация, здравен статус.

Събирането, съхранението и обработката на лични данни в Окръжен съд – Варна се осъществява основно с цел да бъдат идентифицирани по безспорен начин физическите лица, в качеството им на страни в производството по граждански, търговски и наказателни дела, във връзка с осъществяването на законово регламентирани функции на Окръжен съд – Варна, в качеството му на правораздавателен орган, работодател и контрагент.

Обработването на личните данни в Окръжен съд – Варна се осъществява посредством поредица и/или съвкупност от операции с автоматични или други средства, като събиране, въвеждане, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране, редактиране, извличане, консултиране, предаване, подреждане, комбиниране, ограничаване, изтриване, унищожаване или заличаване. При обработването на лични данни в Окръжен съд – Варна се съблюдават стриктно принципите, залегнали в Глава Втора от Регламент (ЕС) 2016/679. Утвърдени са политики и правила, гарантиращи на субектите, че личните им данни са достъпват и обработват единствено от лица, чиито служебни задължения изискват това.

Личните данни на физическите лица се съхраняват в Окръжен съд – Варна в сроковете, установени в Правилника за администрацията в съдилищата, Закона за защита на личните данни и други нормативни актове, след което се заличават или унищожават по реда, предвиден в съответния нормативен акт.

Окръжен съд – Варна не разкрива лични данни пред трети лица, освен в случаите, предвидени в нормативен акт.

В качеството си на администратор на лични данни, Окръжен съд – Варна гарантира защитата на правата на субектите на лични данни, прогласени в чл. 13-22 от Регламент (ЕС) 2016/679 – право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, съобщаване за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, право на преносимост, право на възражение, право лицето да не бъде обект на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

Субектите на лични данни могат да упражнят правата си като се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни в Окръжен съд – Варна – Мирослава Славчева.

По отношение дейностите по събиране, съхранение, обработка и унищожаване на личните данни в Окръжен съд – Варна при и по повод на правораздавателната му дейност, надзорът се осъществява от Инспектората към Висш съдебен съвет. За всички останали случаи, надзорът се осъществява от Комисията за защита на личните данни. Надзорните органи следва да бъдат сезирани за всеки един случай на нарушение на нормите за защита на личните данни от администратора, а при бездействие от негова страна – от субекта на лични данни.