Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Архив
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 

 ЗАПОВЕД

№ РД - 0239
гр.Варна 10.03.2016г.

 

С оглед необходимостта oт извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Окръжен съд гр. Варна, и на основание чл.86, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗСВ и чл. 101а и сл. от ЗОП, във връзка с чл. 14 ал. 4 т. 2 oт Закона за обществените поръчки

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. ОТКРИВАМ процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем "а" от ЗОП с предмет: "Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Окръжен съд Варна".
2 ОДОБРЯВАМ документация относно провеждане на обществената поръчка, съдържаща: описание на предмета на поръчката; пълно описание и обхват на поръчката; указания и изисквания към участниците; получаване на документацията за участие; подготовка на документацията за участие; отваряне на офертите: критерий за оценка; срок на валидност на офертите; условия за отстраняване на участниците и приложения.

3. ОДОБРЯВАМ публичната покана, която да се публикува в Регистъра на обществените поръчки и на страницата на Окръжен съд Варна в "Профил на купувача".

4. ОПРЕДЕЛЯМ следните минимални изисквания, на които трябва да отговарят участниците в обществената поръчка:

 

    • Всеки участник в процедурата трябва да е лицензиран за извършване на универсална пощенска услуга или услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга по чл. 39, т.1 или т.2 от Закона за пощенските услуги.
    • Всеки участник в процедурата трябва да е вписан в регистъра за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги /чл. 59, ал.5 от ЗПУ/ на Комисията за регулиране на съобщенията.
    • Всеки участник в процедурата, трябва да има поне 3 /три/ изпълнени услуги през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, всяка от които да включва доставки и услуги с предмет, сходен с предмета па поръчката.
    • Всеки участник в процедурата трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или "еквивалент" с обхват аналогичен на предмета на поръчката.
    • Участникът следва да разполага и с мрежа (собствена или наета за срока на изпълнение на поръчката) от клонове или офиси във всички областни градове, която да е в състояние да обслужва всички съдилища и да осигури доставянето на пощенски пратки до всички населени места на територията на страна (напр. договори с други оператори за достъп до пощенската им мрежа).
    • Участникът следва да разполага с минимум 28 /двадесет и осем/ собствени или наети за срока на изпълнение на поръчката транспортни средства, минимум по един автомобил за всеки областен град.
    • При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. В случаи, че офертата на участник не е изготвена съгласно образците, неразделна част от тази документация, Възложителят може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.
    • Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са копия) с гриф "Вярно с оригинала", подпис и мокър печат на участника и при участие на обединения - на който и да е от членовете на обединението.
    • Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на български език.
    • Ако в предложението са включени документи, референции, сертификати или други документи на чужд език, същите трябва да са придружени от превод на български език.
    • Офертата се подписва от представляващия участника или oт надлежно упълномощено/и с нотариално заверено пълномощно лице или лица.
    • Желаещите да участват в обявената поръчка подават оферта лично, чрез упълномощено лице, по пощата или чрез куриер, с препоръчано писмо с обратна разписка в счетоводството.
    • При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване, като посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
    • Не се приемат пликове, които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят не приема и връща към момента на представянето им и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
    • Класирането на допуснатите до участие предложения се извършва въз основа на оценката им по критерия "най-ниска цена" за изпълнение на поръчката.

5. Офертите на участниците ще се приемат в счетоводството - етаж 4 стая 407 на Окръжен съд Варна, на адрес: гр.Варна пл."Независимост" № 2, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 18.03.2016г. включително, съгласно обявената публична покана.
6. Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в сградата на Окръжен съд Варна, пл."Независимост" № 2, ет.4, стая 405 на 21.03.2016г. в 11.00 часа.
7. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, които следва да заявят това писмено в срока на подаване на офертата.

8. ВЪЗЛАГАМ цялостната организация на провеждане на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на Съдебния администратор на съда.
9. ВЪЗЛАГАМ общия контрол за законосъобразност по провеждане на процедурата по обществената поръчка на Зам. председателя на Търговско отделение.
10.ВЪЗЛАГАМ контрола по изпълнение на сключения след приключване на процедурата договор с изпълнителя на Главния счетоводител.

Препис от заповедта да се връчи на Заместник Председателя на Търговско отделение, Съдебния администратор, Главния счетоводител, Системния администратор - Р.Петков и Административния секретар, за сведение и изпълнение.

 

МАРИН МАРИНОВ
Административен ръководител -
председател на Окръжен съд Варна

 

Приложения:

Докментация за участие

Разяснения относно писмо на заинтересовано лице

Протокол за избор на фирма за Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Окръжен съд Варна