Архив
Окръжен съд Варна

ЗАПОВЕД

            №  РД – ……….

Гр.Варна. 13.01.2017 г.

На основание чл.86, ал.1, т.1 от ЗСВ, чл. 20, ал.4 от ЗОП, във връзка  с  необходимостта от доставка на гориво за отопление за нуждите на Окръжен съд Варна

Н А Р Е Ж Д А М :

1. Да се открие процедура за доставка на 8 000 /осем хиляди литра/ дизелово гориво за нуждите на Съдебна палата - гр. Варна, площад „Независимост" №2“, чрез събиране на оферти.

2. Да се отправят покани към търговци, чиято дейност е свързана с доставка на гориво. Заповедта да се публикува на интернет-страницата на Окръжен съд  Варна.

3. Участниците следва да представят официална оферта /подписана от представляващия търговеца и подпечатана с печат от същия/, с посочено ценово предложение, срок на доставка не повече от 5 календарни дни от подписването на договора, срок на валидност не по-малко от пет работни дни от крайния срок  за подаване на оферти, срок на плащане до 10 дни от датата на доставката и декларация за съответствие на качеството, съгласно Наредбата за съответствие на качеството на течните горива.

4. Критерии за оценка на офертите - "най-ниска цена".

5. Краен срок за представяне на офертите - до 16 часа на 20.01.2017г. при административния секретар – Красимир Чернев.

6. Назначавам комисия в състав:

Председател – Дарина Иванова – гл.счетоводител

Членове: 1.    Красимир Чернев - Адм. секретар

                   2. Венелин Владимиров - гл.специалист ССИ,

която да разгледа и оцени офертите, да състави протокол с предложение за избор на доставчик и да представи същия за одобрение на Административния ръководител - Председател  на ОС-Варна в срок до 23.01.2017г. включително.

Заповедта да се доведе до знанието на членовете на комисията, за сведение и изпълнение.

МАРИН МАРИНОВ
Административен ръководител -
Председател на Окръжен съд Варна

Приложения:

Заповед