Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Архив
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 

З А П О В Е Д

№ РД – 0959 гр.Варна

22.07.2015 г.

На осн. чл.86, ал.1 т.1 от ЗСВ, при спазване разпоредбата на чл.14, ал.5 от ЗОП, във връзка с закупуване на 5 бр. компютърни конфигурации за нуждите на ОС- Варна съгласно решение на ВСС по Протокол № 41/16.07.2015г.

Н А Р Е Ж Д А М :

І. Да се открие процедура по чл.14, ал.5 от ЗОП за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации за нуждите на ОС-Варна на обща стойност 4 540, както следва: Компютърни конфигурации – 5 бр. с параметри съгласно техническата спецификация

Обща стойност на компютърните конфигурации - до 4 540 лв. с ДДС.

ІІ. Обявата и техническата спецификация да се публикуват на интернет страницата на ОС-Варна .

ІII. Участниците следва да представят оферти по образеца предоставен им от ОС-Варна под формата на техническа спецификация със срок на валидност пет работни дни, считано от 31.07.2015 г. и срок на доставка до 10.08.2015г. IV. Критерий за оценка на офертите: ”най-ниска цена”;

V. Краен срок за представяне на офертите – до 16.00 часа на 30.07.2015 г. в стая 104, ет.1 - системни администратори.

VІ. Съставът на комисията, която ще разгледа и оцени офертите, състави протокол с предложение за избор на фирма, който да бъде представен на Административния ръководител – председател за одобрение до 03.08.2015 г. ще бъде определен с нарочна заповед. Заповедта да се доведе до знанието на членовете на комисията, системните администратори, съд.администратор за сведение и изпълнение.

РОСИЦА СТАНЧЕВА

За Административен ръководител

Зам.- председател на ВОС: /Съгл. Заповед № РД-1055/21.10.2014г./