Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Архив
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

 

 

 

ОБЯВА

            ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА открива процедура  по чл.14, ал.5, във връзка с чл.3, ал.1 от ЗОП за „Основен ремонт на покрив на Съдебната палата", Варна,  пл."Независимост" № 2, във връзка със Заповед № РД - 1032/05.08.2015г. на Административния ръководител - Председател на ОС-Варна.

            Възлагането на обществената поръчка да се извърши при следните условия:

I Описание на предмета на поръчката, количество и обем:

I.1. Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително- ремонтни работи на покрива на сградата на Съдебната палата, гр.Варна пл."Независимост" № 2, включени в одобрена от Възложителя количествена сметка /Приложение № 1към настоящата заповед/. Строително – ремонтните работи включват:

-Демонтажни работи - демонтаж на керемиди, летви и фолио;

-Доставка и монтаж на двойна скара и фолио Брамак Универсал - за  хидроизолация;

-Доставка и монтаж на керемиди Брамак Класик Про;

-Доставка и монтаж на решетка против птици и поли от поцинкована ламарина, капаци и начални капаци и вентилиращи керемиди;

- Ремонт на комини, олуци, товарене и изнасяне  на строителни отпадъци;

I.2. Място за изпълнение на поръчката:

Сградата на Съдебната палата, находяща се в гр.Варна, пл. "Независимост" № 2

I.3. Съществуващо положение:

При изграждането на покрива гредите и дъските не са импрегнирани за защита срещу влага, дъските под керемидите не са поставени плътно една до друга.  Покривът е изпълнен с бетонови керемиди тип „Марица”, които са с ниско качество. Качеството им допълнително е влошено от амортизирането им. Отделни малки парчета от краищата на керемидите са отчупени. Под керемидите е поставена тънка асфалтова хартия, която не отговаря на съвременните стандарти за хидроизолация, на много места е изгнила и пробита.  При обилен валеж водата прониква на отделни участъци и през стъклената вата и леката конструкция на последния етаж достига до помещенията на последния етаж. Проникването на вода под покрива се улеснява, когато дъждът е съчетан с вятър.

I.4. Техническа спецификация за строителство

– Утвърдена от Възложителя количествена сметка на видовете строително

– ремонтни работи, подлежащи на изпълнение, включени в предмета на поръчката

– Приложение № 1 към настоящата заповед.

Основните материали, които ще влагат при строително – ремонтни работи, трябва да отговарят на стандарти на качества, съгласно действащата нормативна уредба на РБългария и ЕС.

ІІ. Условия за участие в избора на изпълнител на поръчката

При изготвяне на офертата всеки участник да се придържа точно към предварително обявените от Възложителя условия.

III. Изисквания към участниците

III.1. За участника, респективно за лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП, не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, което се удостоверява с декларация. Участниците са длъжни да уведомяват незабавно Възложителя за всички настъпили промени в тези обстоятелства.

ІV. Указания за изготвяне и представяне на оферти

ІV.1. Общи изисквания при изготвяне на офертите

Участникът може да представи само една оферта. Варианти на оферта не се приемат.

Офертите се представят на български език, без зачертавания и поправки. Специфични технически и търговски термини могат да бъдат изписвани и на друг език, според възприетата практика и стандарти.

Всички документи в офертите на участниците трябва да бъдат актуални към датата, определена за краен срок за подаване на офертите.

Офертата се подписва от лице с представителна власт. Ако тази представителна власт произтича от пълномощно, последното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Пълномощното, нотариално заверено, се представя в оригинал, като част от офертата.

Декларациите следва да са подписани лично от лицата, които имат представителна власт.

Офертата да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, лично от участника или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът с офертата да съдържа следната информация:

- Адрес: Окръжен съд Варна, гр.Варна, пл."Независимост" № 2

- Име на участника подал офертата, адрес за кореспонденция, телефон или GSM, факс, е-майл, както и текст: За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет Основен ремонт на покрив на Съдебната палата, находяща се в гр.Варна, пл. "Независимост" № 2.

ІV.2. Офертите да се представят на адрес:

гр. Варна 9000, пл. „Независимост” № 2

Окръжен съд Варна ет.4, стая 407 - Счетоводство,

тел. 052/622 062, вътрешен 122.

При приемане на офертата върху плика да се отбележи поредния номер, датата и часа на получаване и да се издаде входящ номер на приносителя.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния  срок или в незапечатан, или с нарушена цялост плик.

ІV.3. Срокът на валидност на офертите да е не по-малък от 30 /тридесет/ календарни дни. Срокът започва да тече от деня, следващ датата, определена за краен срок за подаване на оферти.

ІV.4. Да се отстрани от участие в провеждания избор на изпълнител на обществената поръчка участник:

    • който не е представил някои от необходимите документи или информация съгласно раздел V отнастоящата заповед.
    •    когато офертата не обхваща всички видове строително – ремонтни работи, включени в количествената сметка за обекта, както и при констатирани различия в количествата зададени от Възложителя;
    • при констатирани грешки в стойностите, както в хоризонталните редове, така и във вертикалните колони на Приложение №1.
    • който не е подготвил и представил техническото си предложение в съответствие с изискванията на Приложение №1  от настоящата заповед за възлагане на изпълнението на обществената поръчка.

ІV.5. Срок за подаване на офертите

Крайният срок за представяне на офертите за участие в избора на изпълнител на обществената поръчка е до 17:00 часа 12.08.2015 г.

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Не се приемат оферти, представени след изтичане на крайния срок.

ІV.6. В срока за подаване на оферти, желаещите могат да направят оглед на обекта, предмет на поръчката.

V. Съдържание на офертите:

Всяка оферта трябва да съдържа следните документи и данни:

V.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

V.2. Административно представяне на участника – Приложение № 2.

V.3. Списък на основните договори за СМР на обекти, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата  - Приложение 3

V.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение № 5.Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.      

V.5. Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП - Приложение № 6.

V.6.Удостоверение, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за първа група, четвърта категория - отделни видове строително – монтажни работи и копие на валиден талон за настоящата година.

V.7. Заверено от участника копие на застраховка за професионална отговорност, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи пета категория, валидна минимум за срока на валидност на офертата.

V.8. Посочентехнически ръководител или друго компетентно лице, което ще изпълнява ролята на отговорно лице по безопасност и здраве и притежаващ необходимия сертификат, удостоверяващ успешно преминат квалификационен курс. Техническият ръководител следва да има изпълнен най-малко  един  подобен обект през последните две години.

V.9. Списък на екипа, който ще бъде ангажиран за изпълнение на поръчката - декларация - Приложение № 4;

V.10.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 7, включващо и срок за изпълнение.

V.11. Подписана и подпечатана Количествено - стойностната сметка /Ценово предложение/ - Приложение № 1.

V.12.Срок на валидност на офертата;

V.13. Срок за изпълнение;

V.14. Гаранционен срок;

V.15. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия с "вярно с оригинала", мокър печат и подпис на лицето , представляващо участника.

VI. оценяване на офертите на участниците 

VI.1.Получаването на офертите се извършва от служителите от отдел "Счетоводство".

VI.2.Разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, назначена от възложителя в срок до 14.08.2015 година.

VІІ. Критерии за оценка на офертите

      VІІ. 1. Критерий за определяне на изпълнител - икономически най-изгодна оферта и срок за изпълнение.

      VІІ. 2.Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) на офертата

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексната оценка по следната формула:

КО = ФП +ПС

      VІІ. 3. Показатели за оценяване са два:

  1. ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) предложена от участника крайна цена - максимално възможна оценка 60 точки.
  2. ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПС) представлява срок за изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 40 точки;

      VІІ. 4.Последователност и методика на оценка :

   а) ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) - предложена от участника крайна цена -максимално възможна оценка 60 точки,

      Формулата, по която се получават точките на показателя, е следната:

            ФП = (Цmin / Цi) х 60   =  ..................(брой точки)

            Където Цi е предложена крайна цена, съгласно Финансовото предложение на съответния участник.

            Където Цmin е минималната предложена крайна цена, съгласно ценовите предложения.

     b) ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ПС) - предложен срок за изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 40 точки,

      Участник, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката получава максималния брой точки, а на останалите участници оценката се изчислява по формулата:

      ПС  =  (Сmin / Сi)  х  40  =   ...... ( брой точки )

   Където Сi е срокът за изпълнение в календарни дни съгласно Техническото предложение на съответния участник;

   Където Сmin е срокът от Техническото предложение на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката.

VIІІ.Комисията да класира на първо място и да предложина Възложителя за Изпълнител на общественатапоръчка участникът, който е предложил икономически най-изгодната оферта и срок за изпълнение не по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни.

ІХ.  Съдебният администратор на ОС-Варнадаорганизира публикуването на информацията от заповедта и приложенията към нея на Интернет-страница на ВОС – Профил на купувача.

Х. Протокола от заседанието на комисията да се докладва на Административния ръководител - Председател на ОС-Варна за утвърждаване на избрания участник за изпълнител на поръчката.

ХІ. В срок до три дни след издаване на заповед на Административния ръководител - Председател на ОС-Варна за спечелил поръчката, да се уведомят участниците за резултатите от класирането.

ХІІ. Главен специалист ССИ при ОС-Варна да подготви проект на договор с участника, класиран на първо място, който да бъде представен за подпис на Административния ръководител - Председател на ОС-Варна.

ХІІІ. Условия за изпълнение на поръчката, плащания и сключване на договор:

Възложителят да сключи договора по т. ХІІ. от настоящата заповедне по-късно от 3 работни дни от издаване на заповедта за избор на изпълнител на поръчката.

ХІІІ.1.Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на СРР, предмет на поръчката, да бъде не по-дълъг от /шестдесет/календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

ХІІІ.2. Гаранционен срок: Гаранционните срокове за изпълнените видове СРР са както следва:

- за хидроизолационните и монтажни работи - 10 години гаранция;

- за покривното покритие - керемиди - 30 години гаранция.

ХІІІ.3. Начин на плащане – Всички разплащания по договора за строителство да се извършват по банкова сметка в лева на изпълнителя на поръчката. Сроковете  на разплащане и сроковете за авансово плащане са следните:

- 30% от сумата - авансово в тридневен срок от подписване на договора;

- 70% - остатък от сумата, в три дневен срок от приемане на работата с двустранно подписан протокол;

При сключване на договора да бъдат отчетени изискванията на българското законодателство във връзка с изчисляването на данък добавена стойност.

ХІІІ.4. Преди сключване на договора за строителство, избраният за изпълнител участник представя следните валидни документи:

- Заверено от участника копие на застраховка за професионална отговорност за строител, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, издадена преди датата на подаване на офертата и валидна минимум за срока на валидност на офертата.Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от НУРЗЗПС, за строежи минимум пета категория.

Избраният изпълнител при сключване на договора се задължава да представи валидни застраховки за целия срок на договора.

            -  Удостоверение завписване в ЦПРС за първа група, четвърта категория  – отделни видове СМР и валиден талон за настоящата година.

            Възложителят няма да сключи договор с участника, класиран на първо място, ако същият не е изпълнил условията по т. ХІІІ.4. В този случай за изпълнител да бъде поканен участникът, класиран на второ място.

ХІV. Отваряне на офертите -

               Отварянето на офертите, ще се извърши на 13.08.2015г. от 10.00 часа в кабинета на Председателя на ОС-Варна.

XV. Приложения :

1. Приложение № 1 – Количествено-стойностна сметка/Ценово предложение/;

2. Приложение № 2 – Административни сведения за участника;

3. Приложение № 3 -  Списък на основните договори за СМР на обекти, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата 

4. Приложение № 4 - Декларация за техническия състав;

5. Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал.9 от ЗОП;

6. Приложение № 6 - Декларация  по чл. 56, ал.1, т. 6 от Закона за обществените поръчки;

7. Приложение № 7 – Техническото предложение;

 

МАРИН  МАРИНОВ

Административенръководител -

Председател на Окръжен съд Варна