Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

c

Споразумение за решаване на делото в досъдебното производство

Според разпоредбите на Наказателно-процесуалния ни кодекс, след приключване на разследването по предложение на прокурора или на защитника може да бъде изготвено споразумение между тях за решаване на делото. Споразумение не се допуска за тежки умишлени престъпления, изрично изброени в НПК.

Споразумението се изготвя в писмена форма и съдържа съгласие по следните въпроси:

  • има ли извършено деяние, извършено ли е то от обвиняемия и извършено ли е виновно, съставлява ли деянието престъпление и правната му квалификация;
  • какъв да бъде видът и размерът на наказанието;
  • какъв да бъде първоначалният режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, когато не се прилага чл. 66 от Наказателния кодекс;
  • на кого да се възложи възпитателната работа в случаите на условно осъждане;
  • каква възпитателна мярка да се наложи на непълнолетния обвиняем в случаите по чл. 64, ал. 1 от Наказателния кодекс;
  • какво да стане с веществените доказателства, когато не са необходими за нуждите на наказателното производство по отношение на други лица или други престъпления, и на кого да се възложат разноските по делото.

Когато обвиняемият подпише споразумението, той декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Споразумението се внася от прокурора в съответния първоинстанционен съд незабавно след изготвянето му заедно с делото. Съдът насрочва делото в седемдневен срок от постъпването му и го разглежда еднолично. В съдебното заседание участват прокурорът, защитникът и обвиняемият. Съдът може да предлага промени в споразумението, които се обсъждат с прокурора и защитника. Последен се изслушва обвиняемият.

Съдът одобрява споразумението, когато не противоречи на закона и морала.

Ако не го одобри, той връща делото на прокурора.

Определението на съда е окончателно. Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда, т.е. не може да се обжалва на въззивна инстанция.

Споразумение за решаване на делото в съдебното производство

Първоинстанционният съд може да одобри споразумение за решаване на делото, постигнато след образуване на съдебното производство, но преди приключване на съдебното следствие. В този случай споразумението се одобрява само след съгласието на всички страни, включително и на пострадалия от престъплението.

Споразумение, което е постигнато преди образуването на съдебно производство, съкращава провеждането на пълно съдебно следствие, а с невъзможността да се обжалва постигнатото споразумение се съкращава и цялата втора инстанция.