Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Правна култура
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

5Съдебната фаза заема централно ясто в наказателното  производство. Съдът бива сезиран от прокуратурата (а в определени случаи – от частен тъжител) и не може да се самосезира.

Страни в наказателното производство са: прокурорът, обвиняемият и неговият защитник; частният тъжител и частният обвинител; гражданският ищец и гражданският ответник.

ПРОКУРОР

Прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер.

Той ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане като наблюдаващ прокурор. Може да извършва разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия. Участва в съдебното производство като държавен обвинител. Прокурорът взема мерки за отстраняване на допуснатите закононарушения по реда, установен в НПК, и упражнява надзор за законност при изпълнение на принудителните мерки.

ПОДСЪДИМ

Обвиняем е лицето, срещу което е повдигнато обвинение за извършено престъпление. В съдебното производство, когато имаме обвинителен акт, който е внесен в съда, говорим за подсъдим. Той има право да се запознае със съдържанието на обвинителния акт поне 7 дни преди съдебното заседание, което ще му помогне да организира адекватно защитата си. Има право да използва адвокат за организиране на  защитата си, да се явява на насрочените съдебни заседания заедно с упълномощения от него адвокат. Подсъдимият има право да поиска прилагане на съкратено съдебно следствие /да се съгласи да се разпитат само отделни свидетели или изобщо да не се разпитват такива, признавайки фактите, изложени в обвинителния акт. При самопризнание съдът е длъжен да намали и 1/3 предвиденото за даденото престъпление наказание.

Подсъдимият може да иска думата от съдията по всяко време на съдебното заседание. Дори и да има адвокат, може да изказва сам своите твърдения за факти по делото.

Има право като подсъдим и на последна дума преди прочитане на присъдата, както и право да я обжалва.

Пострадал

Пострадал е лицето, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъплението. При негова смърт това право преминава върху неговите наследници.

В досъдебното производство пострадалият има следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в НПК; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да има повереник.

Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.

ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ

Пострадалият, претърпял имуществени или неимуществени вреди от престъпление, което се преследва по общия ред, има право да участва в съдебното производство като частен обвинител. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници.

За да участва в съдебното производство като частен обвинител трябва да подаде молба с данни за самоличността си и за обстоятелствата, на които се основава, най-късно до започване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд.

Частният обвинител поддържа в съда обвинението наред с прокурора.

Частният обвинител има следните права: да се запознае с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в съдебното производство; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, когато са накърнени неговите права и законни интереси.

ЧАСТЕН ТЪЖИТЕЛ

Пострадалият от престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, може да повдига и да поддържа обвинение пред съда като частен тъжител. След смъртта на лицето това право преминава върху неговите наследници. Тъжбата трябва да бъде подписана и да съдържа данни за подателя, за лицето, срещу което се подава, и за обстоятелствата на престъплението. Към нея се прилага документ за внесена държавна такса. Трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

Частният тъжител има следните права: да се запознае с делото и да направи необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в съдебното производство; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси, и да оттегля тъжбата си.

Частният тъжител може да се установи в съдебното производство и като граждански ищец в случаите и по реда, установени в този кодекс.

ГРАЖДАНСКИ ИЩЕЦ

Пострадалият или неговите наследници, както и юридическите лица, които са претърпели вреди от престъплението, могат да предявят в съдебното производство граждански иск за обезщетение на вредите и да се установят като граждански ищци.

Гражданският иск не може да се предяви в съдебното производство, когато е предявен по реда на Гражданския процесуален кодекс .

В молбата за предявяване на граждански иск се посочват: трите имена на подателя и на лицето, срещу което се предявява искът; наказателното дело, по което се подава; престъплението, от което са причинени вредите, и характерът и размерът на вредите, за които се иска обезщетение.

Гражданският иск се предявява най-късно до започването на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, както срещу подсъдимия, така и срещу други лица, които носят гражданска отговорност за вредите, причинени от престъплението.

Гражданският ищец има следните права: да участва в съдебното производство; да иска обезпечаване на гражданския иск; да се запознава с делото и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да прави искания, бележки и възражения и да обжалва актовете на съда, които накърняват неговите права и законни интереси.

ЗАЩИТНИК

Защитник на обвиняемия може да бъде лице, което упражнява адвокатска професия, както и съпругът, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия.

Не може да бъде защитник:

  • който е бил или е защитник и на друг обвиняем и защитата на единия противоречи на защитата на другия;
  • който е представлявал или е давал съвети на друг обвиняем, ако защитата, която му се възлага, противоречи на защитата на другия обвиняем;
  • който е представлявал или е давал съвети на противната страна;
  • който е участвал в производството в друго процесуално качество;
  • който е съпруг, роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на съдия, съдебен заседател, прокурор, или разследващ орган по делото.

Защитникът се избира и упълномощава от обвиняемия, освен в случаите, предвидени в НПК. Пълномощното се изготвя в писмена форма и се подписва от обвиняемия и защитника.

Защитникът може да заверява преписи от даденото му пълномощно и да преупълномощава със съгласието на обвиняемия друго лице за защитник.

Упълномощаването пред съд може да бъде извършено и устно в съдебното заседание. В този случай упълномощаването се вписва в протокола от съдебното заседание, който се подписва и от обвиняемия. Пълномощното важи за цялото наказателно производство, ако не е уговорено друго. Участието на защитник в наказателното производство е задължително, когато: обвиняемият е непълнолетен; страда от физически или психически недостатъци, които му пречат да се защитава сам; делото е за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода не по-малко от десет години или друго по-тежко наказание; обвиняемият не владее български език; интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има защитник; е направено искане за определяне на мярка за неотклонение или обвиняемият е задържан; делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия; ако обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това.

Повереник и особен представител

Частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец и гражданският ответник могат да упълномощават повереник.

Когато частният обвинител, частният тъжител, гражданският ищец или гражданският ответник представи доказателства, че не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има повереник и интересите на правосъдието изискват това, съдът, който разглежда делото като първа инстанция, му назначава повереник.

Когато интересите на малолетния или непълнолетния пострадал и неговия родител, настойник или попечител са противоречиви, съответният орган му назначава особен представител - адвокат. Такъв се назначава и на пострадалия, когато той е недееспособен или ограничено дееспособен и интересите му противоречат на интересите на неговия настойник или попечител. Особеният представител участва в наказателното производство като повереник.