Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

ПРЕАМБЮЛ

Настоящите правила уреждат дейността на Център за медиация към Окръжен съд – Варна (ВОС), Районен съд – Варна (ВРС), Районен съд – Девня (ДРС) и Районен съд – Провадия (ПРС) чрез публичност и достъпност на информацията за дейността и вписаните медиатори.

Центърът за медиация бе създаден през 2015г, за да се популяризира медиацията като алтернативен способ за разрешаване на спорове и за подпомагане на страните по вече образувани съдебни дела доброволно да уредят отношенията си чрез помощта на трето неутрално лице-медиатор.

Качеството на услугата, предоставена от медиаторите, вписани в списъка, ангажира имиджа на съда. Затова се разчита кандидатите да имат вече придобит опит и да притежават личностни качества, които им дават възможност да се справят успешно.Изискванията за подбор на кандидатите за медиатори са обусловени от това, че страните вече са в напреднала фаза на конфликт, направили са съответните разходи за завеждане на делото, както и за ангажирането на процесуален представител и други съпътстващи разноски. Това обуславя необходимостта от съответните умения както на съда да ги насочи към медиация, така и на самите медиатори. Този факт определя нуждата от въвеждане както на правила за работата на Центъра по медиация към съдебния район на Варненски окръжен съд, така и за кандидатите за медиатори към Центъра.

ЦЕЛ НА ЦЕНТЪРА ЗА МЕДИАЦИЯ КЪМ ВОС И ВРС

Центърът е създаден, за да подпомогне страните по съдебните дела в района на Окръжен съд- Варна да разрешат доброволно споровете помежду си, като ги насочи към алтернативния способ на медиацията.

СРЕДСТВА

Постигането на целта се осъществява чрез:

1)      ИНФОРМИРАНЕ на страните по споровете за съществуващата възможност да ползват безвъзмездно услугите на ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ

2)      НАСОЧВАНЕ на страните по делата чрез активно провеждане на процедура по препращане към медиация, съгл.чл.140 ГПК

3)      СЪДЕЙСТВИЕ, осигурено чрез координаторите към съдилищата, по организиране на процедурата по медиация

4)      ПРЕДОСТАВЯНЕ на наличната материална база на ВОС и ВРС за провеждане на процедурата по медиация

5)      ПОДБОР на квалифицирани и опитни медиатори за провеждане на процедурата по медиация

6)      ГАРАНТИРАНЕ поверителността на провежданата процедура чрез осигуряване на условия за спазване на принципите

7)      ОТЧЕТ И АНАЛИЗ на дейността на Центъра

 

С правилата за работа на Центъра, може да се запознаете тук.

Настоящите правила имат действие от момента на публикуването им на сайтовете на ВОС и ВРС.

Настоящите правила могат да бъдат изменяни или допълвани в случай на необходимост от това.