Център за Медиация
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ за вписване като медиатори към Центъра.

Подборът се провежда на два етапа:

  • първи етап – проверка на необходимите документи;
  • втори етап – събеседване
  1. Необходими документи

1.1.   Автобиография (по образец)

1.2.   Мотивационно писмо

1.3.   Снимка дигитална, паспортен формат

1.4.   Сертификат за медиатор

1.5.   Удостоверение за вписване в Регистъра на медиаторите към МП

1.6.   Документ за допълнителна специализация (напр. при търговски спорове, семейни, трудови правоотношения и други отношения)

1.7.   Декларация за приемане на принципите на работа на Центъра - доброволност и безвъзмездност

1.8.   Декларация за съгласие за обработване на личните данни на основание GDPR (ЕС)2016/679 (Регламентът за защита на личните данни).

1.9.   При необходимост може да бъдат изискани препоръки от предишни работодатели и обучаващи организации.

  1. Събеседване

Събеседването се провежда с цел установяване личностни и професионални качества и мотивацията за доброволна и безвъзмездна работа към Центъра;

 

Максимален брой медиатори

За определения срок в списъка на Центърът могат да бъдат вписани максимум 30 медиатори. 

Срок на вписване в списъка на медиаторите в Центъра за медиация към района на ВОС (мандат)

Вписването на лицата в списъка на медиаторите към Центъра за медиация е за срок от 3 (три) години

Медиаторите не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата.

В случай на необходимост от допълнителен брой медиатори се изготвя списък с не повече от 10 на брой резервни членове.

Изключване от списъка на медиаторите

Изключването на медиаторите се извършва в следните случаи:

  • По молба от медиатора
  • При сигнали за неспазен етичен кодекс от медиатора
  • При системен отказ да участва в процедура по медиация - не по-малко от 5 пъти, надлежно документирани от координаторите към Центъра

Комисия по подбора

Подборът на кандидатите се извършва от комисия, определена от двамата председатели на Окръжен съд – Варна и Районен съд – Варна.

Списък на медиаторите

След извършения подбор имената на медиаторите се оповестяват в списък, с който страните могат да се запознаят. 

Ограничения

Не могат да кандидатстват за медиатори лица, които са вписани в списъка на вещите лица и/или са съдебни заседатели в списъците на ВОС, ВРС, ДРС и ПРС.

Включването в списъка на медиаторите към Центъра не създава членски права или привилегии извън правата, посочени в настоящите правила и Закона за медиация. 

Срокове за подаване на документи и за подбор на кандидатите

Срокът за подаване на документи е в периода от 1 до 15 септември преди началото на всеки следващ тригодишен мандат

В периода от 15 до 30 септември се извършва проверка на подадените заявления и документите към тях

В периода 1 до 30 октомври се провежда вторият етап – събеседването

В периода от 1 до 10 ноември се публикува списъкът на медиаторите към Центъра на интернет страниците на ВОС, ВРС, ДРС и ПРС.

Началният мандат започва от 11.11.2019 г. и отброяването на всеки следващ мандат е от посочената дата – 11-ти ноември.