Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Вещи лица
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 10. Клас "Оценителни експертизи".
10.1. Оценка на недвижими имоти.

739. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
740. Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти;
741. Анна Живкова Господинова –– оценител на недвижими имоти, икономика на строителството, икономика на недвижимата собственост, устройство на територията и инвестиционен процес, ценообразуване в строителството, управление на продажбите на недвижими имоти.
742. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
743. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания;
744. Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
745. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция;
746. Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
747. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
748. Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт;
749. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
750. Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
751. Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти;
752. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
753. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
754. Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
755. Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
756. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
757. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
758. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;- Постъпил отказ за възлагане на експертизи
759. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
760. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
761. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
762. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
763. Деян Веселинов Дончев – икономист в строителството, оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения;
764. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
765. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
766. Димитър Валентинов Попов – оценител на недвижими имоти;
767. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
768. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
769. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
770. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
771. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
772. Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
773. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
774. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
775. Живко Борисов Баев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
776. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
777. Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти;
778. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
779. Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист;- Заявление за отписване
780. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
781. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
782. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
783. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
784. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителство. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.
785. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
786. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
787. Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти;
788. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти;
789. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия.
790. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти; - Заявление за отписване
791. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
792. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
793. Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти;
794. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
795. Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти; – заявление за отписване
796. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
797. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
798. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
799. Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на: недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
800. Надежда Даринова Георгиева – икономика на недвижимата собственост, оценител на недвижими имоти, консултант по недвижими имоти, поддръжка и управление на сгради и комплекси;
801. Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти;
802. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
803. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
804. Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
805. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения;
806. Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
807. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, допълнително пенсионно осигуряване, доброволно здравно застраховане и осигуряване, оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонт, селско-стопански машини;
808. Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
809. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
810. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
811. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
812. Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
813. Петранка Койчева Маринова – лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
814. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
815. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
816. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
817. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
818. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
819. Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
820. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
821. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи;
822. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
823. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
824. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
825. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
826. Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти;
827. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
828. Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
829. Стефан Иванов Капинчев – недвижими имоти;
830. Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
831. Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
832. Сузана Савева Недева – оценителни експертизи – банково кредитиране, оценка на търговски предприятия, оценка и възнаграждение на персонала, оценител на оборотни и дълготрайни активи, финансов анализ на предприятия и деривативни инструменти, брокер на ценни книжа, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения - допуск ниво „Секретно” /в срок до 29.03.2025 г./;
833. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
834. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
835. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
836. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
837. Цветанка Начева Николова – инженер по земеустройство, геодезия, картография и кадастър, оценител на недвижими имоти;
838. Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство;

10.2. Оценка на недвижими културни ценности.

839. Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на: недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
840. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;

10.3. Оценка на машини и съоръжения.

841. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
842. Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения;
843. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
844. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания;
845. Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи; оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
846. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция;
847. Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения;
848. Валентин Господинов Иванов – оценител машини и съоръжения;
849. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
850. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, строително, ВИК, пречиствателни съоръжения и ЗУТ, оценител на сгради, машини и съоръжения;
851. Виолета Стефанова Николова – лицензиран оценител на машини и съоръжения;
852. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;- Постъпил отказ за възлагане на експертизи
853. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
854. Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
855. Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
856. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
857. Деян Веселинов Дончев – икономист в строителството, оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения;
858. Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
859. Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
860. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
861. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
862. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
863. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
864. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
865. Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
866. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителство. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии; мрежова и информационна сигурност; отговорност при дефекти на строителния обект след въвеждането му в експлоатация и технически паспорт; оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителството и ремонтите; изготвяне на площообразуване.
867. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
868. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
869. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
870. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
871. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия;
872. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
873. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
874. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
875. Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на: недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
876. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения;
877. Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини и съоръжения;
878. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
879. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
880. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
881. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
882. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
883. Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП; оценка на машини и съоръжения.
884. Тони Петров Тонев – автотехнически експертизи, техническо поддържане на автомобилите, безопасност на автомобилното движение, оценител на оборотни и дълготрайни активи.

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

885. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
886. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания.

887. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
888. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
889. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
890. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
891. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия;
892. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
893. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
894. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
895. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
896. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
897. Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
898. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции.

899. Д-р Александър Георгиев Апостолов – доктор по икономика ,финансист, лицензиран брокер на ценни книжа, лицензиран инвестиционен консултант по списъка на КФН;

10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности.

900. Стефка Георгиева Попова – магистър по икономика: съдебно-счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на активи движими вещи и щети на имуществото - допуск ниво „Секретно” /в срок до 29.04.2024 г./;

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

901. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
902. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
903. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, цели предприятия и вземания;
904. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция;
905. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
906. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
907. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
908. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;- Постъпил отказ за възлагане на експертизи
909. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
910. Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
911. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
912. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
913. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
914. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
915. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
916. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
917. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
918. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
919. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; - заявление за отписване
920. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
921. Живко Борисов Баев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
922. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
923. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
924. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
925. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
926. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
927. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
928. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия;
929. Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
930. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
931. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
932. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
933. Минко Калчев Червенков – специалност: геодезия, фотограметрия и картография; оценител на: недвижими имоти, недвижими културни ценности, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
934. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
935. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения, машини и съоръжения;
936. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, допълнително пенсионно осигуряване, доброволно здравно застраховане и осигуряване, оценяване на щети по недвижимо имущество и ценообразуване на строителство и ремонт, селско-стопански машини;
937. Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
938. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
939. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
940. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
941. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
942. Сузана Савева Недева – оценителни експертизи – банково кредитиране, оценка на търговски предприятия, оценка и възнаграждение на персонала, оценител на оборотни и дълготрайни активи, финансов анализ на предприятия и деривативни инструменти, брокер на ценни книжа, оценка на недвижими имоти, оценка на земеделски земи и трайни насаждения - допуск ниво „Секретно” /в срок до 29.03.2025 г./;
943. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
944. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
945. Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство;

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии.

946. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
947. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
948. Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
949. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;

Необходими документи

Съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г., глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител*, придружено от документите по чл.10, ал.1, т.1 до т.10

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд – Варна :

  1. Заявление;
  2. Диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация – заверено копие /за вещи лица, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР/;
  3.  Лична карта – копие;
  4. Документи, удостоверяващи стажа по специалността - нотариално заверено копие /на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии се посочва код по БУЛСТАТ/
  5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
  6. Декларация, че лицето не е поставено под запрещение;
  7. Декларация, че кандидатът не е лишаван/а от правото да упражнява професия или дейност и не е осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (удостоверяваща съответствието с изискванията по чл.7, ал.2, т.2 и 3 от Наредба № Н-1/14.02.2023г.);
  8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България/ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария/.
  9. Удостоверение за достъп до класифицирана информация /ако притежава/;
  10. Заверено копие от сертификат, удостоверение, свидетелство, лиценз или друг документ, удостоверяващи наличието на съответната квалификация или правоспособност.
  11. Снимка – 1 бр. за издаване на служебна карта /размер:2/2,5см./

Документи за вещи лица се приемат в Съдебна палата, етаж 4, кабинет № 406, до 30.09.2023 г. включително.

* Заявлението да бъде подготвено и на електронен носител (диск или флаш памет) в *.doc формат!