Вещи лица
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

 3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние".
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.

78. Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия;
79. Гергана Петрова Момова;
80. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
81. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;
82. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
83. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
84. Светлин Върбанов Върбанов – доцент по съдебна психиатрия, доктор по медицина, специалист по съдебна психиатрия;
85. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
86. Христо Добрев Бояджиев - психиатър;

3.2. Съдебно-психологична експертиза.

87. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
88. Венета Диянова Иванова – психолог, психотерапевт;
89. Виолета Свиленова Динкова – анормална и клинична психология.
90. Далия Борисова Пискулийска – клиничен психолог;
91. Десислава Миткова Христанова – психолог, психологично консултиране;
92. Димитър Кръстев Горчев – приложна психология;
93. Ивалина Веселинова Денева –, приложна психология;
94. Мария Иванова Дечева – психолог; - Заявление за отписване
95. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
96. Меглена Колева Дерешева – медицинска психология и педагогика, рехабилитация, клинична и консултативна психология.
97. Мира Мирославова Цветанова – Георгиева – психодиагностика; семеен консултант.
98. Митко Димов Славов – съдебно почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи;
99. Наташа Иванова Станева – клиничен психолог;
100. Нели Костадинова Михайлова – доктор клиничен психолог, психолого-психиатрични експертизи и експертизи на психичното състояние по писмени данни;
101. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
102. Снежанка Борисова Димитрова – приложна психология;
103. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
104. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;
105. Чавдар Димитров Мирчев – магистър по психология;

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

106. Далия Борисова Пискулийска – клиничен психолог;
107. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
108. Нели Костадинова Михайлова – доктор клиничен психолог, психолого-психиатрични експертизи и експертизи на психичното състояние по писмени данни;
109. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
110. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
111. Светлин Върбанов Върбанов – доцент по съдебна психиатрия, доктор по медицина, специалист по съдебна психиатрия;
112. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
113. Христо Добрев Бояджиев - психиатър;
114. Чавдар Димитров Мирчев – магистър по психология;

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

115. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
116. Нели Костадинова Михайлова – доктор клиничен психолог, психолого-психиатрични експертизи и експертизи на психичното състояние по писмени данни;
117. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
118. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
119. Светлин Върбанов Върбанов – доцент по съдебна психиатрия, доктор по медицина, специалист по съдебна психиатрия;
120. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
121. Чавдар Димитров Мирчев – магистър по психология;

Необходими документи

Съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г., глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител*, придружено от документите по чл.10, ал.1, т.1 до т.10

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд – Варна :

  1. Заявление;
  2. Диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация – заверено копие /за вещи лица, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР/;
  3.  Лична карта – копие;
  4. Документи, удостоверяващи стажа по специалността - нотариално заверено копие /на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии се посочва код по БУЛСТАТ/
  5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
  6. Декларация, че лицето не е поставено под запрещение;
  7. Декларация, че кандидатът не е лишаван/а от правото да упражнява професия или дейност и не е осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (удостоверяваща съответствието с изискванията по чл.7, ал.2, т.2 и 3 от Наредба № Н-1/14.02.2023г.);
  8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България/ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария/.
  9. Удостоверение за достъп до класифицирана информация /ако притежава/;
  10. Заверено копие от сертификат, удостоверение, свидетелство, лиценз или друг документ, удостоверяващи наличието на съответната квалификация или правоспособност.
  11. Снимка – 1 бр. за издаване на служебна карта /размер:2/2,5см./

Документи за вещи лица се приемат в Съдебна палата, етаж 4, кабинет № 406, до 30.09.2023 г. включително.

* Заявлението да бъде подготвено и на електронен носител (диск или флаш памет) в *.doc формат!