Начало

За съда

Пресцентър

Полезно

Обяви

Контакти

Вещи лица
Окръжен съд Варна

Официални имейли на Окръжен съд Варна:

Документи, които не са изпратени на официалните имейли на съда, не се считат за редовно подадени!

Индекс на статията

2. Клас "Съдебномедицински експертизи".

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.

45. Благовеста Димитрова Стефанова – специалист по съдебна медицина;
46. Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина;
47. Вилиям Викторов Доков – специалист по съдебна медицина;
48. Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина;
49. Деяна Георгиева Велкова – съдебна медицина и деантология.
50. Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология;
51. Димитър Иванов Ганчев – специалист по съдебна медицина;
52. Добринка Демирева Радойнова – специалист по съдебна медицина и деонтология;
53. Eлена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
54. Сийка Койчева Михова-Илчева – специалист по съдебна медицина;

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.

55. Георги Христов Хрисулев – лекар по дентална медицина;
56. Добрин Любомиров Калчев – кардиолог;
57. Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
58. Марио Борисов Давидков – доктор по акушерство и гинекология и здравен мениджмънт;
59. Ненчо Николаев Ненов – лекар дентална медицина;
60. Пламена Красимирова Иванова-Срур – д-р дентална медицина;
61. Светлана Златинова Попова – лабораторен лекар, специалист по биохимия и клинична химия.– заявление за отписване
62. Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели;
63. Стоян Колев Стоянов – мед. Експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ; - Заявление за отписване

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства.

64. Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
65. Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели;

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.

66. Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
67. Светлана Златинова Попова – лабораторен лекар, специалист по биохимия и клинична химия.– заявление за отписване


2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.

68. Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
69. Красимир Панов Георгиев – хирург.
70. Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели
71. Светлана Златинова Попова – лабораторен лекар, специалист по биохимия и клинична химия.– заявление за отписване


2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека.

72. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек;
73. Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
74. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

75. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за идентификация на човек;
76. Елена Ивелинова Димова – съдебна медицина.
77. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;

Необходими документи

Съгласно НАРЕДБА № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 18 от 24.02.2023 г., глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител*, придружено от документите по чл.10, ал.1, т.1 до т.10

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд – Варна :

  1. Заявление;
  2. Диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация – заверено копие /за вещи лица, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР/;
  3.  Лична карта – копие;
  4. Документи, удостоверяващи стажа по специалността - нотариално заверено копие /на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии се посочва код по БУЛСТАТ/
  5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
  6. Декларация, че лицето не е поставено под запрещение;
  7. Декларация, че кандидатът не е лишаван/а от правото да упражнява професия или дейност и не е осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт (удостоверяваща съответствието с изискванията по чл.7, ал.2, т.2 и 3 от Наредба № Н-1/14.02.2023г.);
  8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България/ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария/.
  9. Удостоверение за достъп до класифицирана информация /ако притежава/;
  10. Заверено копие от сертификат, удостоверение, свидетелство, лиценз или друг документ, удостоверяващи наличието на съответната квалификация или правоспособност.
  11. Снимка – 1 бр. за издаване на служебна карта /размер:2/2,5см./

Документи за вещи лица се приемат в Съдебна палата, етаж 4, кабинет № 406, до 30.09.2023 г. включително.

* Заявлението да бъде подготвено и на електронен носител (диск или флаш памет) в *.doc формат!